Projekt ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 
Posvet delodajalcev, ki je bil že sedemnajsti po vrsti, je potekal v Kongresnem centru Thermana Park v Laškem 17. in 18. marca 2016. Prvi dan je bil posvečen zdravju in varstvu pri delu, pripravljen in organiziran v okviru projekta ProZDRAV 2 » Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest«. Udeležence posveta sta uvodoma pozdravila predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Drago Delalut in predsednik Sindikata obrti in podjetništva Slovenije Peter Jančar. Oba sta poudarila pomen skupnih aktivnosti tako delodajalcev kot delavcev pri zagotavljanju varnih in zdravih delovnih mest in skupnih ciljev pri promocija zdravja na delovnem mestu. Pohvalila sta Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da del sredstev namenja tudi razpisu za projekte, ki so namenjeni  promociji zdravja na delovnem mestu. Ta projekt omogoča skupno delo partnerjev pri izdelavi spletnih orodij in ozaveščanju pomena promocije zdravja na delovnem mestu.
 
Samo Fakin dr. med., generalni direktor ZZZS,  je odprl strokovni del posveta. Izpostavil je izzive s katerimi se srečuje zdravstveni sistem v Sloveniji in izpostavil hitro staranje prebivalcev in delovne populacije. V zdravstvu se srečujemo z novimi tehnologijami in metodami zdravljenja, spremembami zdravstvenega sistema, ki pomenijo  tudi večji finančni vložek. Logičen odgovor na težave sodobnih zdravstvenih sistem je večje vlaganje v preventivo in promocijo zdravja ter sodelovanje vseh, delavcev in delodajalce ter ostalih deležnikov. Svoj prispevek je zaključil z pripovedjo o prepričanjih, ki nas omejujejo v življenju in pri delu »Basen o kakovosti«, ki na humoren način kaže na naše strahove pred spremembami in novimi izzivi.
g.Samo FAKIN
 
Mojca Gobec dr. med., generalna direktorica Direktorata za javno zdravje  na Ministrstvu za zdravje se je ravno tako dotaknila promocije zdravja in nekaterih največjih izzivov, ki nas čakajo v prihodnje. Predstavila je dejavnike tveganj za prezgodnjo umrljivost v Sloveniji in predstavila Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 -2025. Predstavila je tudi rezultate mednarodne raziskave o dejavnikih tveganja za varnost in zdravje pri delu ESENER. V zaključku je predstavila aktualne izzive na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu in namen promocije zdravja ter Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje.
 
Dare Stojan, član Evropskega ekonomsko socialnega odbora (EESO), podal pogled EESO na varnost in zdravje pri delu. Na kratko je predstavil delo institucij EU in Ekonommsko socialnega obora ter orisal položaj Slovenije v EU 28, kjer prebiva cca 500 mio prebivalcev. Dokument Evropa 2020 nas je zavezal k pametni, trajni in vsevključujoči rasti, v povezavi s tem pa je predstavil ključne EU iniciative in vzvode za rast in zaposlovanje. Prognoze za prihodnost je predstavil v luči digitalne pismenosti, ki prinašajo nove oblike učenja in informiranja tudi na področju zdravja. Zaključil je s predstavitvijo EU strateškega okvirja o zdravju in varnosti na delovnem mestu 2014 – 2020, katerega ključni del je socialni dialog, komuniciranje in obveščanje ter izobraževanje.
g. Dare Stojan
 
Slavko Krištofelc, direktor inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu, Inšpektorat RS za delo je v svojem prispevku Urejeno delovno mesto in medsebojni odnosi – izziv za delodajalce tudi na področju varnega in zdravega dela poudaril povezavo med zakonodajo, ozaveščenostjo, formalnostmi, ki jih je potrebno urediti in stroški in posledično konkurenčnostjo delavca in delodajalca. Vložek v zagotavljanje varnih in zdravih delovnih mest se hitro obrestuje. Predstavil je tudi najpogosteje ugotovljene kršitve in zaključil z mislijo, da urejeno delovno okolje vodi k zadovoljnem in zdravem delavcu.
g. Slavko Krištofelc
 
 
V odmoru smo se ravno tako posvetili zdravju in mojster ayurvede Thermane Laško je z udeleženci naredil krajšo vajo namenjeno pravilnemu dihanju ter sproščanju. 
 
Po odmoru je sledila predstavitev zunanjega partnerja RC informacijsko komunikacijskih tehnoligij Savinja Žalec d.o.o., ki razvija interaktivno spletno orodje za pripravo Načrta promocije zdravja na delovnem mestu (NpZdM). Stane Baša, senior relation manager RC IKTS je predstavil razvoj in vsebino brezplačnega spletnega orodja NpZdM, ki bo pripravljen za uporabo in predstavljen na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju.
Nataša Kramar, direktorica Zavoda Varen sem je predstavila razvoj treh novih brezplačnih spletnih OiRA orodij za pripravo ocene tveganja na delovnem mestu za dejavnost avto-serviserjev, slokopleskarjev/fasaderjev in elektroinštalaterjev. Predstavila je celoten postopek izdelave ocene tveganja od identifikacije nevarnosti in ocenjevanja tveganj na delovnem mestu prek odločanja o preventivnih ukrepih in njihovega izvajanja do stalnega spremljanja in poročanja ter posamezne specifike orodij OiRA, ki so v izdelavi.
g. Stane Baša ga. Nataša Kramar
 
Anka Zajc, direktorica ZAJC IN d.o.o, ki je avtorica priročnika Soustvarjanje zdravih odnosov v delovnem okolju – primeri in rešitve, ki je bil izdan v okviru projekta ProZDRAV 2 in je smiselno nadaljevanje priročnika s priporočili delodajalcem, vodjem in ostalim zaposlenim izdanim v prejšnem projektu je poudarila pomen stika z zaposlenimi, reševanja težav in iskanja rešitev za različne situacije, ki se lahko pojavijo v delovnem okolju. Predstavitev je sklenila z mislijo, da se je potrebno za spremembe na bolje potruditi, spremembe na slabše pa se dogajajo same. 
ga. Anka Zajc
 
Posvet smo zaključili z ugotovitvijo, da je tudi ta posvet pomemben kamenček v mozaiku na poti ozaveščanja preventive in izvajanja ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu ter promocije zdravja na delovnem mestu. Sprejete so bile naslednje ugotovitve in zaključki:
 1. Varnost in zdravje pri delu in z njim promocija zdravja na delovnem mestu so pomembne aktivnosti za zadovoljno družbo, uspeh podjetij, manjši pritisk na socialne transferje in vzdržnejšo javno porabo.
 2. Boljše sodelovanje med delodajalci, sindikati oziroma zaposlenimi, vlado oziroma ministrstvi oziroma inšpektoratom za delo, ZZZS in ZPIZ je nujen predpogoj za uspeh.
 3. Aktivnosti na tem področju morajo biti izvajane celovito, trajno in dolgoročno. V aktivnosti se morajo vključiti vse starostne skupine pričenši s predšolsko in šolsko mladino, celotni izobraževalni sistem, obdobje delovnih razmerij in tudi kasneje.
 4. Preventiva in ozaveščanje sta temelj za izvajanje aktivnosti na celotni populaciji.
 5. Vlada in ministrstva morajo prepoznati dejstvo, da so reprezentativni socialni partnerji pravi naslovnik za izvajanje uspešnih promocijskih aktivnosti ozaveščanja na področju varnosti in zdravja pri delu ter promocijo zdravja na delovnem mestu, saj pokrivajo skoraj celotno aktivno populacijo prebivalstva.
 6. Udeleženci tega posveta zahtevamo, da se davek na dodano vrednost za material in aktivnosti povezane z izvajanjem varnosti in zdravja pri delu ter promocijo zdravja na delovnem mestu obračunajo po nižji davčni stopnji. Stroški v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu pa mora biti davčno priznan odhodek, za zaposlene pa se udeležba na teh aktivnostih ne šteje kot boniteta, saj to ni v dolgoročno korist zdrave in dolgožive družbe
 7. Vsem pomembnim deležnikom želimo, da bi nadaljevali z aktivnostmi in sofinanciranjem na področju varnosti in zdravja pri delu ter promocijo zdravja na delovnem mestu.

Študijske poti z namenom obiska sejma A+A, ki je potekal na sejmišču v Düsseldorfu med 27. in 30. oktobrom 2015 sta se dne 28. in 29. oktobra 2015 udeležila g. Igor Antauer in g. Tomaž Bernik.
 
Namen študijske poti je bil obisk največjega specializiranega mednarodnega sejma, ki se na dve leti odvija na sejmišču v Düsseldorfu, namenjenega varnosti, zaščiti in zdravju pri delu. Štiridnevnega  sejma, ki je potekal pod sloganom »Experince Safety« -Doživite varnost je obiskalo preko 65.000 obiskovalcev in na njem je razstavljalo 1.887 razstavljavcev iz 57 držav, obiskovalci pa prihajajo iz 80 držav sveta. 
 
Poudarek sejma je bil, da je sposobnost-zmogljivost kateregakoli podjetja odvisna od zdravja in sposobnosti njenih zaposlenih. Ugotovitev je, da imajo delavna mesta ponovno bodočnost, saj podjetja investirajo v zdravje in varnost vse več. Pomembno sporočilo je, da je potrebno promovirati ne le znanje, talent in motivacijo  pač pa tudi zdravje pri delu. Sejem A+A je predstavlja celoten spekter rešitev za varnost in zdravje pri delu. Sejem se odvija v devetih razstavnih dvoranah, ki so tematsko razdeljene.
 
V dvoranah 3-5, 7, 9-11 predstavljena osebna delovna zaščita zaposlenih (safety for every employee). V tem sklopu je bila razstavljena osebna zaščitna oprema. Velik poudarek pri zaščitnih oblačilih in obutvi je poleg varnosti tudi na oblikovalskem področju in modi, ki predstavlja personifikacijo podjetja in skrbi za prepoznavnost podjetij tudi preko uporabe zaščitnih oblačil. Predstavljene so bile najnaprednejše tkanine za delovna in zaščitna oblačila. Posebno pozornost dajejo varnostni opremi in napravam ter organizaciji delovnega mesta. Posebej so bili predstavljeni sestavni deli in pribor za varnostna oblačila, potekali pa so tudi praktični prikazi, kot na primer prikaz termične obstojnosti delovno zaščitnih oblek podjetja Dupont.
 
V dvorani 6 in 7a  so bile predstavitve poklicne in požarne varnosti ter postopkov v primeru nesreč, izrednih dogodkov. Poudarek je bil na varnosti pri delu in obvladovanju tveganj na delovnem mestu. Tako so bile predstavljene zaščitne opreme za posamezna tveganja na delovnem mestu: požarna zaščita z varnostnimi sistemi, proti eksplozivna zaščita, zaščita pred strupi, sevanji, električna zaščita, sistemi za čiščenje zraka, odprava hrupa in vibracij, okoljska zaščita. Za posamezna tveganja so predstavljali merilne in kontrolne sisteme ter varnostno opremo za zmanjšanje tveganj.
 
Dvorana 10 je pokrivala področje zdravja pri delu z promocijo zdravja pri delu in organizaciji delovnih mest z namenom ohranitve zdravja. Predstavljena je bila oprema, ki omogoča zdrava delovna mesta, s poudarki na oblikovanju delovnega mesta in ergonomiji. Ergonomske rešitve se bile predstavljene tako za transport, proizvodnjo kot tudi za pisarne. Zelo zanimive rešitve tako za proizvodne dvorane kot pisarne so bile predstavljene na razstavnem prostoru  BMA Ergonomic Deutschland Gmbh. Del dvorane je bil namenjen higienskim proizvodom, zdravi prehrani in zagotavljanju hrane na delovnih mestih, posebej pa preventivne in terapevtske aktivnosti.
Del dvorane 10 je bil namenjen organizacijam, ki se posredno ali neposredno ukvarjajo z varnostjo in zdravjem pri delu. Tako sva imela s predstavniki več kratkih informativnih sestankov. Sestanek z predstavnikom Nemške komisije za varnost pri delu in standardizacijo (Kommision Arbeitsschutz und Normung-KAN) g. Eckhard Metze-jem glede uporabe posameznih orodij za varnost pri delu in ocenjevanje tveganj in njihove dobre prakse. Koristne informacije sva pridobila tudi s strani predstavnikov Instituta za preventivo in delovno medicino (Institut für Prevention und Arbeitsmedizin der DGUV), ki deluje v sklopu Nemške  socialne nezgodne zavarovalnice (Deutsche Gesetzlihe Unfallversiherung). Pridobljene informacije bomo lahko koristno uporabili pri pripravi orodij in svetovanju članom glede promocije zdravja in preventive na delovnem mestu v sklopu projekta.  S kratkimi in neformalnimi srečanji z predstavniki različnih organizacij, ki se ukvarjajo s preventivo in promocijo zdravja in varnosti na delovnem mestu sva pridobila mnogo koristnih idej in informacij za nadaljnje delo na projektu.
 
Študijski obisk sejma A+A 2015 – Varnost, zaščita in zdravje pri delu (Safety, Security and Health at Work) na sejmišču v Düsseldorfu, ki je največji specializiran sejem za varnost in zdravje na delovnem mestu, ki poteka na dve leti nam je dal mnogo novih informacij glede organizacije varnosti in zdravja na delovnem mestu, kot tudi glede pomena preventive in promocije zdravja, ki jih bomo koristno uporabili na projektu ProZDRAV-2.

 

Dne 11.9.2015 je v sklopu Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti (MOS) v Celju potekala brezplačna delavnica z naslovom »POMEN PROMOCIJE ZDRAVJA - Z zdravjem do uspeha in zadovoljstva«.

 

Predavateljica prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med. je v sklopu delavnice s praktičnimi primeri udeležencem predstavila, kako lahko s svojim ravnanjem delodajalci in zaposleni prispevajo k zmanjšanju rizika bolezni na delovnem mestu.

Delavnica je zajemala naslednje vsebine:

 • kratko delavnico, kaj je zdravje
 • razliko med zdravstveno vzgojo in promocijo zdravja
 • psihosomatske bolezni
 • razliko v bolniški odsotnosti med javnim in zasebnim sektorjem
 • promocijo zdravja, potrebo, analiza stanja, načrt ukrepov, ukrepi
 • vključitev promocije zdravja v ostale že obstoječe aktivnosti
 • konkretne primere promocije zdravja glede na obremenitev in obremenjenosti: hrup, intenziteta dela in avtonomija.

Prezentacija

Uvodna konferenca projekta ProZDRAV 2 je potekala 13. julija 2015, v City hotelu v Ljubljani. Udeležili so se je poleg predstavnikov delodajalskih organizacij in sindikata, ki so partnerji v projektu tudi predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zdravje, Inšpektorata Republike Slovenije za delo ter predstavnik Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Uvodna pozdravna govora sta se imela predsednik ZDOPS g. Drago Delalut  in predsednik SOPS g. Peter Jančar. Poudarila sta pomen varnosti in zdravja pri delu in pomen ozaveščenosti, da  je skrb za varno in zdravo delo ter splošno zdravje koristna tako za delodajalce kot delavce. Med drugim zahvalila Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za podporo pri nadaljevanju projekta ter poudarila, da nameravajo socialni partnerji na področju obrti in podjetništva z novim projektom še izboljšati skupno delovanje na področju varnosti in zdravja pri delu. 

Okvir, vsebino in cilje projekta ProZDRAV 2, katerega aktivnosti se odvijajo v obdobju od 1.6.2015 do 10.11.2016, je predstavil generalni sekretar ZDOPS Igor Antauer. Poseben poudarek je dal ciljem projekta, ki jih je sicer več, vendar predstavljajo neločljivo celoto. Eden najpomembnejših  ciljev projekta je ozaveščanje, tako delodajalcev kot zaposlenih, o koristnosti varnosti in zdravja pri delu, ki se smiselno navezuje na naslednji cilji projekta, ki je promocija zdravja, izboljšana organizacija dela za bolj zdravo in varno delo, zmanjševanje zdravstvenih in varnostnih rizikov na delovnem mestu ter zmanjšanje obolevnosti in nezgod pri delu.  Za cilj projekta ProZDRAV 2 smo si zadali izdelavo treh novih spletnih interaktivnih orodij za ocenjevanje tveganj za  varnost in zdravje pri delu OiRA (Online Interactive Risk Assessment), in sicer za: avtoserviserstvo; slikopleskarstvo, črkoslikarstvo in fasaderstvo; elektro instalacije. Zgoraj omenjeni cilji so na nek način nadaljevanje predhodnega projekta, novost  projekta ProZDRAV 2 pa je izdelava interaktivnega spletnega orodja za pripravo "Načrta za promocijo zdravja na delovnem mestu" (NpZdM). Orodje NpZdM bo omogočilo izdelavo načrta promocije posameznem delodajalcu,  poleg tega pa bo uporabnikom ponudil tudi koristne povezave do informacij povezanih z zdravim načinom življenja. Zelo pomembno je, da bodo vsa orodja brezplačna, javno dostopna vsem uporabnikom.

Predstavitev projekta ProZDRAV2 , g. Igor ANTAUER

G. Lorenzo Munar, ki se je uvodne conference udeležil kot  predstavnik Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (OSHA) predstavil najnovejše izboljšave interaktivnih spletnih orodij OiRA, ki je prilagojena tudi za uporabo na mobilnih aparatih. Posamezna interaktivna spletna orodja OiRA so bila razvijta že v petnajstih državah članicah EU, še vedno pa ostaja glavni izziv njihova implementacija. V Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu  dajejo velik pomen  promociji in  implementaciji orodij OiRA ter spodbujajo partnerje po EU državah, da na nacionalni ravni pripravijo strategijo za promocijo OiRA orodij. Spodbujajo promocijo OiRA orodij z uporabo modernih komunikacijskih sredstev in z uporabo sodobnihn  socialnih omrežij (Twiter, Linkedin, Facebook, …) , spodbujajo pa tudi izmenjavo promocijskega materiala med OiRA partnerji. Za  prihodnje leto je načrtovan razvoj nove OiRA spletne strani, ki bo prvenstveno namenjena nacionalnim OiRA partnerjem.

Novosti orodja OiRA, g. Lorenzo MUNAR

Ga. Alenka Ribič je v nadaljevanju predstavila mobilno aplikacijo 24@life, ki jo je razvil Razvojni center informacijsko - komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec v sodelovanju z Mayo Clinic iz Minnesote, v ZDA in pomoči slovenskih strokovnjakov Univerze v Ljubljani in Mariboru. Aplikacija, ki so jo lahko posamezniki brezplačno namestijo na pametne telefone ima namen usmerjanja ljudi v zdrav življenski slog in predstavlja praktični primer promocije zdravega načina življenja. Aplikacija  posamezniku omogoča načrtovanje, spremljanje in analizo telesne pripravljenosti; analizo stresnega profila in daje predloge vaj za krepitev odpornosti na stresne dejavnike; spremljanje različnih zdravstvenih parametrov ter analizo posameznikovih prehranskih navad, ob tem pa daje tui praktične napotke za njihovo izboljšanje. Razvili pa so tudi aplikacijo 24@life, ki je namenjena fitness centrom in podjetjem. Pri razvoju aplikacije so upoštevali tudi zaščito in varstvo podatkov, ki jih uporabnik posreduje.

 Predstavitev mobilne aplikacije 24@life, ga. Alenka RIBIČ

Sledil je še pregled  aktivnosti, ki so planirane v projektu ProZDRAV 2 in  jih bosta projektna partnerja ZDOPS in SOPS izvajala tekom projekta ProZDRAV 2. Skupaj s terminskim načrtom jih  je predstavil strokovni sodelavec ZDOPS Tomaž Bernik.  Glavni dogodki, ki so namenjeni  partnerjem, strokovni in širši javnosti so:- delavnica na MOS, 11.9.2015; - Žužkovi dnevi, oktobra 2015; - 4 usposabljanja delavcev v obrti in podjetništvu (od marca do septembra 2016);- 3 delavnice za vstopajoče na trg dela (od novembra 2015 do marca 2016);- 4 regijske delavnice za delodajalce (od novembra 2015 do junija 2016);- posvet delodajalcev, marca 2016;- srečanje sekretarjev OZS, junija 2016;- delavnica MOS 2016, septembra 2016;- zaključna mednarodna konferenca, oktobra 2016. Aktivnosti obveščanja in promocije projekta:- spletna stran ProZDRAV 2 in SOPS;- članki v revijah Obrtnik-Podjetnik in Delavec v obrti;- oglasi v reviji Obrtnik-Podjetnik. Tiskani materiali projekta: -zloženka –promocija NpZdM, februarja 2016; - priročnik s praktičnimi primeri obvladovanja odnosov na delovnem mestu, februarja 2016; - priročnik Vodnik po spletnem orodju NpZdM, aprila 2016;- Zbornik projekta ProZDRAV 2, september 2016. Z namenom promocije bo pripravljeni in objavljeni video materiali: - promocijski film o pomenu zdravja in varstva pri delu, septembra 2015;- štirih animiranih spotov – promocija zdravja, od novembra 2015 do maja 2016;- kratkega filma - predstavitev orodja NpZdM, maj 2016;- snemanja delavnice in razstavnega prostora na MOS, septembra 2016;- snemanja zaključne konference, oktobra 2016.

Predstavitev terminskega plana projekta ProZDRAV, g. Tomaž BERNIK

FOTOGALERIJA: