Projekt ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

ZDOPS je organizirano kot prostovoljno in neprofitno gospodarsko interesno združenje (94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj) od leta 1994. S svojo dejavnostjo je specializirano za:

  • Trg dela,
  • Varnost in zdravje pri delu,
  • Socialno varnost,
  • Kolektivno dogovarjanje.

ZDOPS ima 20 let izkušenj kot delodajalsko združenje, ki je predvsem orientirano na obrtni in podjetniški sektor, kjer so v pretežni meri mikro in mala podjetja. Področje dejavnosti ZDOPS je osredotočeno predvsem na področje socialnega dialoga tako na bipartitni kot na tripartitni ravni.


ZDOPS pomemben socialen partner v socialnem dialogu v zvezi z urejanjem trga dela, v kar šteje tako Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela, Zakon o kolektivnih pogodbah, kakor tudi vsi podzakonski predpisi v zvezi s tem. Kot član Ekonomsko socialnega sveta je v zvezi s tem dejaven na nacionalni ravni, na mednarodni ravni pa zastopa slovenske delodajalce v Svetovalnem odboru Evropske komisije za delavce migrante.


Pomembno področje ZDOPS dejavnosti je tudi varnost in zdravje pri delu, kjer je ZDOPS član Nacionalne mreže RS za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, predstavnik Sveta za varnost in zdravje pri delu, na mednarodnem področju pa predstavnik slovenskih delodajalcev v Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu v Bilbau ter član Svetovalnega telesa Evropske komisije za varnost in zdravje pri delu.

 

SOPS je organiziran kot prostovoljna in neprofitna sindikalna organizacija delavcev, zaposlenih v mikro, malih in srednjih podjetjih (SKD 94.200 Dejavnost sindikatov). SOPS deluje v različnih organizacijskih oblikah in nazivih neprekinjeno od leta 1950.


SOPS je dejaven na področjih:

  • Zaščite pravic delavcev iz delovnega razmerja,
  • Socialni partner ZDOPS-u in GZS - PTZ pri sklepanju kolektivnih pogodb za obrt in malo podjetništvo,
  • Partner v sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja,
  • Mediator in arbiter v individualnih in kolektivnih sporih iz delovnega razmerja,
  • Aktiven na področju zagotavljanja dodatnega poklicnega izobraževanja zaposlenih pri obrtnikih, prek posebnih izobraževalnih zavodov – centrov, že od leta 1973,
  • Aktivno prisoten v prizadevanjih za stabilen socialno – materialni položaj in za ustrezno zaščito zaposlenih s področja varnosti in zdravja pri delu.

SOPS kot predstavnik več kot 110.000 zaposlenih v obrti in malem podjetništvu, sodeluje pri pripravi projektnih rešitev in prenosu dobrih praks ter z obveščanjem članstva in dodatnim usposabljanjem svojih sindikalnih zaupnikov in članov, tvorno prispeva k uporabnosti projektnih aktivnosti in doseganju zastavljenih ciljev.


SOPS je kot partner odgovoren za izvedbo dela aktivnosti in za tvorno integracijo vsebin z ZDOPS. Projekt je namenjen skupnemu uresničevanju vsebin, ki zadevajo oba projektna partnerja v vlogi socialnih partnerjev. Njuno sodelovanje bo zaradi izvajanja projekta intenzivnejše. Namen projekta je tudi povečati možnosti usposabljanj za subjekte, ki jih zastopata. SOPS tako izvaja usposabljanja za svoje funkcionarje in članstvo. Namen sodelovanja obeh partnerjev je tudi, da skupaj pridobita informacije o praksah ter na tej podlagi tudi oblikujeta optimalne predloge za nadaljnje delo (oblikovanje politik, ukrepov, izvedbenih dokumentov, ipd).