Projekt ProZDRAV 2 »Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 
Posvet delodajalcev, ki je bil že sedemnajsti po vrsti, je potekal v Kongresnem centru Thermana Park v Laškem 17. in 18. marca 2016. Prvi dan je bil posvečen zdravju in varstvu pri delu, pripravljen in organiziran v okviru projekta ProZDRAV 2 » Z ozaveščanjem, promocijo in sodobnimi orodji do zdravih in varnih delovnih mest«. Udeležence posveta sta uvodoma pozdravila predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije Drago Delalut in predsednik Sindikata obrti in podjetništva Slovenije Peter Jančar. Oba sta poudarila pomen skupnih aktivnosti tako delodajalcev kot delavcev pri zagotavljanju varnih in zdravih delovnih mest in skupnih ciljev pri promocija zdravja na delovnem mestu. Pohvalila sta Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da del sredstev namenja tudi razpisu za projekte, ki so namenjeni  promociji zdravja na delovnem mestu. Ta projekt omogoča skupno delo partnerjev pri izdelavi spletnih orodij in ozaveščanju pomena promocije zdravja na delovnem mestu.
 
Samo Fakin dr. med., generalni direktor ZZZS,  je odprl strokovni del posveta. Izpostavil je izzive s katerimi se srečuje zdravstveni sistem v Sloveniji in izpostavil hitro staranje prebivalcev in delovne populacije. V zdravstvu se srečujemo z novimi tehnologijami in metodami zdravljenja, spremembami zdravstvenega sistema, ki pomenijo  tudi večji finančni vložek. Logičen odgovor na težave sodobnih zdravstvenih sistem je večje vlaganje v preventivo in promocijo zdravja ter sodelovanje vseh, delavcev in delodajalce ter ostalih deležnikov. Svoj prispevek je zaključil z pripovedjo o prepričanjih, ki nas omejujejo v življenju in pri delu »Basen o kakovosti«, ki na humoren način kaže na naše strahove pred spremembami in novimi izzivi.
g.Samo FAKIN
 
Mojca Gobec dr. med., generalna direktorica Direktorata za javno zdravje  na Ministrstvu za zdravje se je ravno tako dotaknila promocije zdravja in nekaterih največjih izzivov, ki nas čakajo v prihodnje. Predstavila je dejavnike tveganj za prezgodnjo umrljivost v Sloveniji in predstavila Nacionalni program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015 -2025. Predstavila je tudi rezultate mednarodne raziskave o dejavnikih tveganja za varnost in zdravje pri delu ESENER. V zaključku je predstavila aktualne izzive na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu in namen promocije zdravja ter Smernice za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje.
 
Dare Stojan, član Evropskega ekonomsko socialnega odbora (EESO), podal pogled EESO na varnost in zdravje pri delu. Na kratko je predstavil delo institucij EU in Ekonommsko socialnega obora ter orisal položaj Slovenije v EU 28, kjer prebiva cca 500 mio prebivalcev. Dokument Evropa 2020 nas je zavezal k pametni, trajni in vsevključujoči rasti, v povezavi s tem pa je predstavil ključne EU iniciative in vzvode za rast in zaposlovanje. Prognoze za prihodnost je predstavil v luči digitalne pismenosti, ki prinašajo nove oblike učenja in informiranja tudi na področju zdravja. Zaključil je s predstavitvijo EU strateškega okvirja o zdravju in varnosti na delovnem mestu 2014 – 2020, katerega ključni del je socialni dialog, komuniciranje in obveščanje ter izobraževanje.
g. Dare Stojan
 
Slavko Krištofelc, direktor inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu, Inšpektorat RS za delo je v svojem prispevku Urejeno delovno mesto in medsebojni odnosi – izziv za delodajalce tudi na področju varnega in zdravega dela poudaril povezavo med zakonodajo, ozaveščenostjo, formalnostmi, ki jih je potrebno urediti in stroški in posledično konkurenčnostjo delavca in delodajalca. Vložek v zagotavljanje varnih in zdravih delovnih mest se hitro obrestuje. Predstavil je tudi najpogosteje ugotovljene kršitve in zaključil z mislijo, da urejeno delovno okolje vodi k zadovoljnem in zdravem delavcu.
g. Slavko Krištofelc
 
 
V odmoru smo se ravno tako posvetili zdravju in mojster ayurvede Thermane Laško je z udeleženci naredil krajšo vajo namenjeno pravilnemu dihanju ter sproščanju. 
 
Po odmoru je sledila predstavitev zunanjega partnerja RC informacijsko komunikacijskih tehnoligij Savinja Žalec d.o.o., ki razvija interaktivno spletno orodje za pripravo Načrta promocije zdravja na delovnem mestu (NpZdM). Stane Baša, senior relation manager RC IKTS je predstavil razvoj in vsebino brezplačnega spletnega orodja NpZdM, ki bo pripravljen za uporabo in predstavljen na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju.
Nataša Kramar, direktorica Zavoda Varen sem je predstavila razvoj treh novih brezplačnih spletnih OiRA orodij za pripravo ocene tveganja na delovnem mestu za dejavnost avto-serviserjev, slokopleskarjev/fasaderjev in elektroinštalaterjev. Predstavila je celoten postopek izdelave ocene tveganja od identifikacije nevarnosti in ocenjevanja tveganj na delovnem mestu prek odločanja o preventivnih ukrepih in njihovega izvajanja do stalnega spremljanja in poročanja ter posamezne specifike orodij OiRA, ki so v izdelavi.
g. Stane Baša ga. Nataša Kramar
 
Anka Zajc, direktorica ZAJC IN d.o.o, ki je avtorica priročnika Soustvarjanje zdravih odnosov v delovnem okolju – primeri in rešitve, ki je bil izdan v okviru projekta ProZDRAV 2 in je smiselno nadaljevanje priročnika s priporočili delodajalcem, vodjem in ostalim zaposlenim izdanim v prejšnem projektu je poudarila pomen stika z zaposlenimi, reševanja težav in iskanja rešitev za različne situacije, ki se lahko pojavijo v delovnem okolju. Predstavitev je sklenila z mislijo, da se je potrebno za spremembe na bolje potruditi, spremembe na slabše pa se dogajajo same. 
ga. Anka Zajc
 
Posvet smo zaključili z ugotovitvijo, da je tudi ta posvet pomemben kamenček v mozaiku na poti ozaveščanja preventive in izvajanja ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu ter promocije zdravja na delovnem mestu. Sprejete so bile naslednje ugotovitve in zaključki:
  1. Varnost in zdravje pri delu in z njim promocija zdravja na delovnem mestu so pomembne aktivnosti za zadovoljno družbo, uspeh podjetij, manjši pritisk na socialne transferje in vzdržnejšo javno porabo.
  2. Boljše sodelovanje med delodajalci, sindikati oziroma zaposlenimi, vlado oziroma ministrstvi oziroma inšpektoratom za delo, ZZZS in ZPIZ je nujen predpogoj za uspeh.
  3. Aktivnosti na tem področju morajo biti izvajane celovito, trajno in dolgoročno. V aktivnosti se morajo vključiti vse starostne skupine pričenši s predšolsko in šolsko mladino, celotni izobraževalni sistem, obdobje delovnih razmerij in tudi kasneje.
  4. Preventiva in ozaveščanje sta temelj za izvajanje aktivnosti na celotni populaciji.
  5. Vlada in ministrstva morajo prepoznati dejstvo, da so reprezentativni socialni partnerji pravi naslovnik za izvajanje uspešnih promocijskih aktivnosti ozaveščanja na področju varnosti in zdravja pri delu ter promocijo zdravja na delovnem mestu, saj pokrivajo skoraj celotno aktivno populacijo prebivalstva.
  6. Udeleženci tega posveta zahtevamo, da se davek na dodano vrednost za material in aktivnosti povezane z izvajanjem varnosti in zdravja pri delu ter promocijo zdravja na delovnem mestu obračunajo po nižji davčni stopnji. Stroški v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu pa mora biti davčno priznan odhodek, za zaposlene pa se udeležba na teh aktivnostih ne šteje kot boniteta, saj to ni v dolgoročno korist zdrave in dolgožive družbe
  7. Vsem pomembnim deležnikom želimo, da bi nadaljevali z aktivnostmi in sofinanciranjem na področju varnosti in zdravja pri delu ter promocijo zdravja na delovnem mestu.